• Български
  • Английски
  • Гръцки

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА  “ЕВРОПАН” АД ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИЛОЖИМОСТ  

Настоящите Общи търговски условия се прилагат за всички сделки между „ЕВРОПАН” АД, като Продавач и неговите Клиенти/ Купувачи – търговци и юридически лица, по повод предлаганите от “ЕВРОПАН” АД стоки/продукити, освен ако прилагането на условията не е изключено изрично с писмен договор/споразумение между страните.

Настоящите Общи търговски условия са валидни при всички оферти, поръчки и/или доставки за стоки/продукти от “ЕВРОПАН” АД към Купувача, за които не е уговорено изрично нещо друго. С подписване на настоящите Общи търговски условия и/или на поръчка за доставка за стоки/продукти, се счита, че Клиентът е запознат, съгласен е и приема действието на настоящите Общи търговски условия.  

1. Оферта и Заявка на стоки

1.1. Писмените оферти на “ЕВРОПАН” АД са стандартни с валидност от 30 (тридесет) календарни дни от датата на издаване на офертата, освен ако в самата оферта не е посочено изрично нещо друго.

1.2. Отправена от Купувача до “ЕВРОПАН” АД Заявка/поръчка за доставка на стоки става обвързваща за “ЕВРОПАН” АД и има силата на договор между страните, ако е извършена в писмена форма, подписана от оторизирано от Купувача лице, с изрично посочване на стоката по вид и количество, и е изрично потвърдена от Продавача – “ЕВРОПАН” АД или  е доставена (изпълнена). При потвърждаване на заявка/поръчка “ЕВРОПАН” АД издава на Купувача проформа фактура.

1.3. В случай, че поради производствена или друга причина “ЕВРОПАН” АД не може да достави определен вид стока, “ЕВРОПАН” АД уведомява Купувача за вида на стоката, която не може да се достави и срокът, за който ще бъде спряна доставката. Уведомяването по предходното изречение може да бъде направено и по електронен път, и освобождава “ЕВРОПАН” АД от отговорност за неизпълнение/ забава.  

1.4. Всички стоки/продукти на “ЕВРОПАН” АД се доставят придружени със сертификати за качество. Стоките се доставят опаковани в пакети/ рула/ палети.

1.5. Стоките/ продуктите се доставят с допустимо отклонение от +10%/- 10% от общото количество, посочено в заявката/ проформа фактурата/ договора за продажба, освен ако не е договорено друго.

1.6. Стоките/продуките се доставят със следната маркировка: 1) Производител: “ЕВРОПАН” АД; 2)  Размер, Стандарт, Тегло, Поръчка №.

2. Цени

2.1. Цената на стоките/продуките се посочва във всяка индивудулана  оферта /проформа фактура/ договор за продажба.

2.2. В случай, че не е договорено друго, цените за стоките/продукитите са Ex works склада на “ЕВРОПАН” АД в Република България, с. Царацово, .Гагарин 1А 

2.3. Цените са с включен пакетаж/опаковка, без включени разходи за доставка и без включени разходи за монтаж, освен в случаите когато не е уговорено друго и потвърдено от Продавача в писмен вид.

2.4. Цените не включват обмитяване, превоз, митнически такси, данъци, публични вземания и всякакви други разходи, които Купувачът може да има и да понесе във връзка с получаване на стоките.

2.5. Оферираните цени са с включен ДДС, в съответствие със законовата ставка, освен ако изрично не е упоменато друго.

2.6. Всички оферирани цени са в български лева, изчислени по фиксинга на БНБ за 1 EURO = 1.95583 лв., към датата на подписване на Индивидуалния договор за доставка на стоки. При промяна от БНБ на курса на Еврото, всички цени и задължения следва да се приемат в Евро по посочения в предходното изречение курс, преизчислени в Български лева по новия курс на БНБ в деня на плащане.

3. Плащане

3.1. Освен ако изрично не е уговорено друго, плащането на стоките/продуките се извършва авансово  – преди/ при получаването им, или преди експедирането на стоките /продукитте при положение, че Купувачът не може да получи лично стоките в офиса/склада на “ЕВРОПАН” АД. 

3.2. “ЕВРОПАН” АД издава на Купувача фактура за стойността на закупените стоки.

3.3. Купувачът следва да извърши плащането по банковата сметка на “ЕВРОПАН” АД, посочена във фактурата.

3.4. В случаите, когато Купувачът е платил авансово стоките или част от тях и по негова вина не са спазени сроковете на окончателно плащане и/или не е спазено друго условие по сделката с повече от 30 (тридесет) календарни дни, то Продавачът “ЕВРОПАН” АД има право да счита извършеното авансово плащане като задатък и да го задържи без да има задължение за доставка на стоките/продуктите,  или да промени цените като уведоми за това писмено Купувача.

3.5. В случай че, Купувачът не изпълни точно задължение за плащане по една доставка, “ЕВРОПАН” АД, освен правото си на неустойка за забава, има право да откаже изпълнение на следващи доставките/ продажбите до заплащане на пълната стойност на забавената доставка.

3.6. При забава в плащането на дължимата цена по извършени доставки и/или забава да получи заявени стоки, Купувачът дължи на “ЕВРОПАН” АД неустойка за забава в размер на законната лихва, за всеки ден забава, но не повече от 20% от стойността на неизплатената стойност на доставката.

3.7. Предвидените в тези Общи търговски условия неустойки се начисляват автоматично, за което “ЕВРОПАН” АД издава на Купувача фактура.

4. Доставка, предаване и приемане на стоки

4.1. Стоките/продуктите се доставят от “ЕВРОПАН” АД съгласно Incoterms 2020.

4.2. Срокът за доставка се посочва във всяка отделна поръчка/проформа фактура. Допустими са предварителна и/или частична доставка на стоки, за което страните се договарят допълнително.

4.3. “ЕВРОПАН” АД има право да анулира и да откаже изпълнение и доставка на заявена поръчка в случай на забавено плащане по нея с повече от 30 (тридесет) календарни дни и/или в случай че Купувачът не е изплатил дължими суми по фактура/и от предходна доставка/и.

4.4. В случай че Купувачът не приеме готовите стоки/ продукти в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата за доставка, посочена в офертата/проформа фактурата,  “ЕВРОПАН’ АД има право да начисли на Купувача такса за съхранение . В случай на забава да приеме стоките/продуктите рискът от погиване и повреждане минава върху Купувача от датата на доставка, посочена във офертата/проформа фактурата и “ЕВРОПАН” АД не носи отговорност за повреда и /или изменение на характеристиките на стоките по време на тяхното съхранение.

4.5. В случай, че Купувачът няма възможност да получи поръчаната стока от склада на “ЕВРОПАН” АД, то доставката може да се организира от “ЕВРОПАН” АД,  въз основа на писмено споразумение между страните по Договора. Когато доставката на стоките се организира от “ЕВРОПАН” АД,  доставката е за сметка на Купувача по реда и условията на външната търговска фирма, с които условия Купувачът трябва да се е запознал.  Освен ако не е договорено изрично друго, изборът на превозвач се прави от “ЕВРОПАН” АД.

4.6. Рискът от загуба, случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху Купувача с предаване на стоките в склада на “ЕВРОПАН” АД, дори и в случаите, когато последният е ангажиран с организирането на транспорта до Купувача. 

4.7. В случай че Купувачът не приеме стоките/ продукти в рамките на 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата за доставка, посочена в офертата/проформа фактурата, “ЕВРОПАН’ АД  се особождава от отговорност за доставка/ предаване на стоките, а платената от Купувача цена се задържа от “ЕВРОПАН” АД и не подлежи на връщане.

4.8.  При получаване на стоките/продуктите, предмет на продажбата, в склада на “ЕВРОПАН” АД, Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа, като ако констатира явни недостатъци и/или липса в качеството или количеството на доставените стоки, незабавно да информира “ЕВРОПАН” АД. В този случай се съставя Констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от двете страни.

4.9. Купувачът има право да използва независима компания за инспекция на стоките. Ако контролното претегляне на материалите, извършено от независима компания за инспекция в присъствието на представител на “ЕВРОПАН” АД установи, че разликата в теглото надвишава 0,5% в сравнение с теглото, посочено във фактурата, Купувачът има право да изпрати официална рекламация до “ЕВРОПАН” АД, съгласно общите търговски условия. Независимо от това обаче Купувачът няма право да забавя плащането на неизплатени и дължими суми по фактури.

4.10. Контролът на качеството, както и вземането и подготовката на проби от материала се извършва в съответствие с методите за анализи и стандартите, приети в страната, където е произведен материала.

4.11. В случай на установени липси по отношение на тегло/размери, Купувачът има право да предяви рекламация пред “ЕВРОПАН” АД не по-късно от 15 (петнданесет) календарни дни от датата на пристигане на стоките/продуктите в местоназначението.

4.12.. В случай на констатирано несъответствие с качеството, посочено в спецификацията, Купувачът има право да предяви рекламация пред “ЕВРОПАН” АД за външни (видими) дефекти в рамките на 10 (десет) календарни дни от датата на пристигане на материалите и не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на пристигане на материалите, както става дума за вътрешни дефекти от металургичен характер.

4.13. Рекламациите се представят в писмена форма с приложени всички документи, потвърждаващи съдържанието на рекламацията.

5. Гаранционни условия

5.1. “ЕВРОПАН” АД предоставя гаранция за стоките/продуктите си .

5.2. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е появил в гаранционен срок.

5.3. Гаранцията не важи по отношение на дефекти, които Купувачът е могъл да  забележи при обикновен преглед на стоката, в момента на приемането й, както и при всяко смесване, преработка или изменение на стоките.

5.4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилно съхранение, експлоатация, транспортиране или неправилен монтаж на стоките.

5.5. При уважаване на рекламация “ЕВРОПАН” АД  може да предложи извършване на поправка на стоките ако такава е възможна, замяна с качествени такива за своя сметка или намаляване на цената за съответното количество стоки, предявени за рекламация.

5.6. Всяка друга отговорност на “ЕВРОПАН” АД, освен ангажираната по горепосочения ред рекламационна отговорност, е изключена съгласно настоящите Общи търговски условия.

6. Конфиденциалност и лични данни

6.1. Страните се задължават да се отнасят към договорната документация, в т.ч. и към информацията в оферти/поръки и др. към договора за продажба, като към строго конфиденциална.

6.2. По смисъла на настоящия Договор за конфиденциална се счита всяка информация, във всякаква форма, писмена или друга (независимо дали естеството на конфиденциалност е изрично или се подразбира), касаеща предмета на този договор, стратегическите планове на страните, продукти, процеси, методи, техники, ноу-хау, формули, маркетингови проучвания и прогнози, финансови данни, анализи на конкуренцията, данни за персонала, списъци с наети лица, компютърни програми, компютърен софтуер (в т.ч. код и свързана документация), ценова политика, маркетингови споразумения и др. подобни.

6.3. В случай че, Купувачът е нарушил клаузата за конфиденциалност, то същият дължи на “ЕВРОПАН” АД обезщетение за всички вреди (загуби и пропуснати ползи) и нарушен имидж на “ЕВРОПАН” АД, в действителния им размер, но не по-малко от 5 000 лева.

6.4. “ЕВРОПАН” АД е администратор на лични данни. “ЕВРОПАН” АД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Купувачите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи и/или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи търговски условия, Купувачът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “ЕВРОПАН” АД за целите на договора за покупко-продажба на стоки и последващото му изпълнение от “ЕВРОПАН” АД.

7. Запазване правото на собственост

7.1. “ЕВРОПАН” АД запазва правото на собственост върху стоките/продуките, които доставя на Купувача до пълното удовлетворяване на всички вземания и плащания, произтичащи от сделката. Настоящеата уговорка важи и в случаите на отложено плащане и/или консигнация. 

7.2. Евентуално погиване, открадване и/или повреждане на стоките, както и претенции на трети лица към Купувача не го освобождават от задълженията му за пълното заплащане на стоките към “ЕВРОПАН” АД. Стоки, върху които “ЕВРОПАН” АД запазва правото на собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане от страна на Купувача. В случай на искови претенции, запори, конфискация и/или други изпълнителни способи върху такива стоки, извършени по искане на трети лица, Купувачът следва да уведоми незабавно “ЕВРОПАН” АД.

7.3. Упражняване клаузата за право на собственост и/или налагане на запор върху доставката от “ЕВРОПАН” АД не се счита за прекратяване на договора.

8. Форсмажор

8.1. Ако по време на договорния период някоя от страните по настоящия документ не е в състояние да изпълни някое от договорните си задължения, в следствие на форсмажорни обстоятелства, то тя е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна за възникването на такива форсмажорни обстоятелства. Страната, която издава такова уведомление, е свободна от договорните си задължения за срока на действие на форсмажорните обстоятелства.

8.2. Понятията, определенията и разпоредбите на клаузата за форсмажорни обстоятелства на МТК  са прилжими и се считат за част от настоящите Общи търговски условия.

9. Заключителни разпоредби

9.1. Правата на Купувача по настоящите Общи търговски условия, договора за продажба и др. не могат да бъдат прехвърляни от Купувача на трети лица, освен с писменото съгласие на “ЕВРОПАН” АД.

9.2. Всички уведомления и изявления по настоящите Общи търговски условия и/или по договора за  продажба на стоки се извършват писмено и се адресират до страната, до която са отправени. Уведомяването се счита за получено, ако се достави лично, или се изпрати по факс, или по e-mail с потвърждение на получаването, с препоръчана поща или с куриерска пратка на адресите за кореспонденция на страните по договора, посочени В договора за продажба.  

9.3. За неуредените в настоящите Общи търговски условия отношения се прилагат общите правила на българското законодателство.

9.4. Всички спорове, които не могат да бъдат разрешени от страните по взаимно съгласие, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.

Настоящите Общи търговски условия могат да бъдат променяни от “ЕВРОПАН” АД,  за което последното уведомя Клиентите с в т.ч. чрез публикация на интернет страницата си.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.08.2020г. и са валидни за всички Клиенти на „ЕВРОПАН” АД.