• Български
 • Английски
 • Гръцки

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кои сме ние?

Ние сме „ЕВРОПАН” АД, ЕИК 204617677, със седалище и адрес на управление: с. Царацово 4204, ул. Георги Бенковски 27, e-mail за връзка относно защита на личните данни: info@europan.bg
С настоящото, „ЕВРОПАН” АД Ви уведомява, че в качеството си на администратор на лични данни, при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност, поверителност и отчетност, ще обработва получените от Вас лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и законовата рамка в Република България.

С каква цел обработваме Вашите лични данни?

Данните, които събираме и обработваме, в зависимост от целите, могат да са:

 • данни за идентификация, Вашата самоличност и данни за контакт (име, презиме и фамилия, телефон, e-mail, адрес);
 • икономически данни и информация за плащане (данни за банкова сметка, данни за плащане, информация за Ваши покупки, поръчки и др.);

В зависимост от услугите и договорните отношения с Вас, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 1. За идентифицирането Ви като клиент или доставчик, както и с оглед идентификация на други лица във връзка с договора ни (напр. законни представители, пълномощници, други физически лица);
 2. За развитие, изпълнение и реализиране на договорни отношения – тази цел включва обработка на Вашите данни за свързване с Вас относно договора; за администриране на плащането (ако е приложимо); за управление на потенциални връщания, за управление на искания и информация; за целите на фактурирането;
 3. За отговаряне на исканията и заявленията, които правите като наш клиент – ние обработваме само данните, които са абсолютно необходими за управление или разрешаване на Вашето искане или заявление.

Каква е законовата база да обработваме Вашите данни и за какъв срок запазваме Вашите данни?

 1. Развитие, изпълнение и реализиране на договорните ни отношения – обработката в този случай е на база законен интерес и сключения по между ни договор. Ние ще обработваме Вашите данни за срока на договора, като след приключването му ще запазим необходимите данни надлежно съхранени и защитени за срока, през който може да възникне отговорност за тяхното обработване в съответствие с действащото законодателство.
 2. За отговаряне на исканията Ви и за обслужване – когато се свързвате с нас за уреждане на получаване на оферта или информация, обработването на Вашите данни е на база предоставено от Вас доброволно изрично съгласие. С изпращане на запитване за оферта или инфорация, Вие давате своете изрично и доброволно съгласие за обработка на данните Ви. Когато искания Ви са във връзка с вече сключен договор, обработването на Вашите данни е необходимо за осъществяването на договора. Когато запитването Ви е свързано с упражняване на Вашите права, или с рекламации, ние имаме законно основание да обработваме Вашите данни за изпълнение на нашите законни задължения. Ние ще обработваме Вашите данни за срока, необходим за отговаряне на Вашето искане или заявление.

Независимо от факта, че ще обработваме Вашите данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на съответната цел, в последствие ще запазим данните надлежно съхранени и защитени за срока, през който може да възникне отговорност за тяхното обработване в съответствие с действащото законодателство. След изтичане на давността за всеки случай на евентуална отговорност, ние ще изрием и унищожим личните Ви данни.

Ще споделяме ли Вашите данни с трети лица?

Ние няма да предоставяме Вашите лични данни на трети лица освен когато:

 • има изрично съгласие от Ваша страна;
 • има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
 • информацията се предоставя на трети лица – наши партньори и/ или доставчици на логистични услуги, транспорт, доставка, технологични услуги и др. във връзка с изпълнението на услугата по сключения между нас и Вас договор.

Какви са Вашите права, когато ни предоставяте Вашите данни?

Ние се задължаваме да пазим конфиденциални Вашите данни и да осигурим, че можете да упражните правата си във връзка с обработката и защитата на данните Ви. Можете да упражните Вашите права като изпратите имейл на следния адрес: info@europan.bg

По-конкретно Вие имате следните права:

 • да изискате от нас достъп до данните, с които разполагаме за Вас. По всяко време имате право да изискате от нас информация относно личните Ви данни, които съхраняваме.
 • да изискате да коригираме данните, с които вече разполагаме. Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни ако те са неправилни или непълни.
 • да изискате да изтрием Вашите лични данни (правото „да бъдеш забравен“), ако не са повече необходими за целта, за която са събрани, или ако нямаме повече законно основание да ги обработваме.
 • да възразите срещу обработването на Вашите данни въз основа на легитимен интерес. В този случай ние няма да продължим да обработваме Вашите лични данни освен ако това не е необходимо за защита законния интерес и правата Ви или поради съдебни искове.
 • да изискате да преустановим или да ограничим обработването на Вашите лични данни, което означава, че в определени случаи можете да изискате да прекратим временно обработването на данните Ви.
 • да поискате да Ви предоставим съхраняваните и обработвани от нас Ваши лични данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат за прехвърляне към Вас или към друг администратор на данни.

Ако сте ни дали съгласие за обработване на данните Ви за определена цел, Вие имате правото по всяко време да оттеглите това съгласие като изпратите имейл на посочения по-горе адрес.
Моля, имайте предвид, че упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити обществения интерес (напр. предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (напр. запазването на законово изискваните данни и документи).
При упражнявате някое от горните права респ. при Ваше искане, ние ще проверим Вашето право и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от 1 (един) месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
Ако не сте удовлетворени от използването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, Вие имате право да подадете жалба до регулаторния орган за защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Моля, имайте предвид, че ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ, Вие сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето от Ваша страна на Ваши лични данни е напълно доброволно и с цел сключване и реализиране на договорни отноения. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни респ. отказ от сключването на договор по между ни.
Ние се ангажираме да запазим поверителността на информацията за Вашите лични данни и да съхраняваме и обработваме същите в обезопасена софтуерна среда.
Данните, които ни предоставяте се съхраняват в рамките на ЕС. Ние не прехвърляне, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.