• Βουλγαρικα
  • Αγγλικα
  • Ελληνικα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της EUROPAN S.A. ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συναλλαγές μεταξύ της EUROPAN S.A., ως Πωλητή, και Πελατών / Αγοραστών – εμπόρων και νομικών οντοτήτων, σε σχέση με τα αγαθά / προϊόντα που προσφέρονται από την EUROPAN S.A., εκτός εάν η εφαρμογή των όρων αποκλείεται ρητά με γραπτή σύμβαση / συμφωνία μεταξύ των μερών.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις προσφορές, παραγγελίες και / ή παραδόσεις αγαθών / προϊόντων από την EUROPAN S.A. στον Αγοραστή, για τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί ρητά τίποτα άλλο. Υπογράφοντας τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και / ή μια εντολή αγοράς για αγαθά / προϊόντα, θεωρείται ότι ο Πελάτης γνωρίζει, συμφωνεί και αποδέχεται την εγκυρότητα των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

1. Προσφορά και Αίτηση αγαθών

1.1. Οι γραπτές προσφορές της EUROPAN S.A. είναι τυπικές με ισχύ 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσφοράς, εκτός εάν η ίδια η προσφορά δεν δηλώνει ρητά κάτι διαφορετικό.

1.2. Το αίτημα / παραγγελία παράδοσης αγαθών που αποστέλλεται από τον Αγοραστή στην EUROPAN S.A. καθίσταται δεσμευτικό για την EUROPAN S.A. και έχει την ισχύ μιας σύμβασης μεταξύ των μερών εάν έχει γίνει γραπτώς, υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον Αγοραστή, με ρητή ένδειξη των εμπορευμάτων υπό τύπο και ποσότητα, και επιβεβαιώνεται ρητά από τον Πωλητή – EUROPAN S.A. ή έχει παραδοθεί (συμπληρωμένο). Μετά την επιβεβαίωση μιας παραγγελίας, η EUROPAN S.A. εκδίδει προτιμολόγιο στον Αγοραστή.

1.3. Σε περίπτωση που λόγω της παραγωγής ή άλλων λόγων, η EUROPAN S.A. δεν μπορεί να παραδώσει ένα συγκεκριμένο είδος εμπορευμάτων, η EUROPAN S.A. θα ειδοποιήσει τον Αγοραστή για τον τύπο των εμπορευμάτων που δεν μπορεί να παραδοθεί και τον όρο για τον οποίο θα ανασταλεί η παράδοση. Η ειδοποίηση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά και απαλλάσσει την EUROPAN S.A. από την ευθύνη για μη εκτέλεση / καθυστέρηση.

1.4. Όλα τα αγαθά / προϊόντα της EUROPAN S.A. παραδίδονται συνοδευόμενα από πιστοποιητικά ποιότητας. Τα εμπορεύματα παραδίδονται συσκευασμένα σε συσκευασίες / ρολά / παλέτες.

1.5. Τα αγαθά / προϊόντα παραδίδονται με ανοχή ± 10% της συνολικής ποσότητας που καθορίζεται στο τιμολόγιο παραγγελίας / προτιμολόγιο / σύμβαση πώλησης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.6. Τα αγαθά / προϊόντα παραδίδονται με την ακόλουθη σήμανση: 1) Κατασκευαστής: EUROPAN S.Α. 2) Μέγεθος, Πρότυπο, Βάρος, Παραγγελία №.

2. Τιμές

2.1. Η τιμή των αγαθών / προϊόντων αναφέρεται σε κάθε μια προσφορά / προτιμολόγιο / σύμβαση πώλησης.

2.2. Εκτός εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι τιμές των αγαθών / προϊόντων είναι Ex works την αποθήκη εργοστασίων της EUROPAN S.A. στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, χωριό Tsaratsovo, οδός Gagarin 1A.

2.3. Οι τιμές περιλαμβάνουν συσκευασία, χωρίς κόστος παράδοσης και χωρίς κόστος εγκατάστασης, εκτός εάν δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί διαφορετικά από τον Πωλητή γραπτώς.

2.4. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τελωνειακούς δασμούς, μεταφορές, δασμούς, φόρους, δημόσιες εισπρακτέες ούτε άλλα έξοδα που ενδέχεται να έχει ο Αγοραστής και να επιβαρύνει σχετικά με την παραλαβή των αγαθών.

2.5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, σύμφωνα με τη νομική τιμή, εκτός εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά.

2.6. Όλες οι προσφερόμενες τιμές είναι σε βουλγαρικά λεβ, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τον καθορισμό της Κρατικής τράπεζας της Βουλγαρίας (BNB) για 1 ΕΥΡΩ = 1,95583 BGN, από την ημερομηνία υπογραφής της Ατομικής Σύμβασης για παράδοση αγαθών. Εάν η BNB αλλάξει τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, όλες οι τιμές και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές σε ευρώ με την ισοτιμία που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, υπολογιζόμενη εκ νέου σε λέβα της Βουλγαρίας με τη νέα συναλλαγματική ισοτιμία BNB την ημέρα πληρωμής.

3. Πληρωμή

3.1. Εκτός εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία, η πληρωμή των αγαθών / προϊόντων πραγματοποιείται εκ των προτέρων – πριν / κατά την παραλαβή ή πριν από την αποστολή των αγαθών / προϊόντων υπό τον όρο ότι ο Αγοραστής δεν μπορεί να παραλάβει προσωπικά τα αγαθά στο γραφείο / αποθήκη της EUROPAN S.A.

3.2. Η EUROPAN S.A. εκδίδει τιμολόγιο στον Αγοραστή για την αξία των αγορασθέντων αγαθών.

3.3. Ο αγοραστής πρέπει να πραγματοποιήσει την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό της EUROPAN S.A., που αναφέρεται στο τιμολόγιο.

3.4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Αγοραστής έχει πληρώσει εκ των προτέρων τα αγαθά ή μέρος αυτών και λόγω του λάθους του δεν έχουν τηρηθεί οι όροι της τελικής πληρωμής ή/και δεν έχει εκπληρωθεί άλλος όρος της συναλλαγής με περισσότερες από 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες συναντήθηκε, ο Πωλητής EUROPAN S.A. έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την προκαταβολή ως κατάθεση και να τη διατηρήσει χωρίς καμία υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά / προϊόντα ή να αλλάξει τις τιμές ενημερώνοντας γραπτώς τον Αγοραστή.

3.5. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν εκπληρώσει την ακριβή υποχρέωση πληρωμής για μία παράδοση, η EUROPAN S.A., εκτός από το δικαίωμά της για ποινή καθυστέρησης, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να πραγματοποιήσει μεταγενέστερες παραδόσεις / πωλήσεις μέχρι την πληρωμή της πλήρους αξίας της καθυστέρησης παράδοση.

3.6. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην πληρωμή της οφειλόμενης τιμής για παραδόσεις ή/και καθυστέρησης στην παραλαβή παραγγελιών, ο Αγοραστής οφείλει στην EUROPAN S.A. ποινή για καθυστέρηση στο ποσό του νόμιμου ενδιαφέροντος, για καθυστέρηση κάθε ημέρας, αλλά όχι περισσότερο από 20 % της αξίας της απλήρωτης αξίας παράδοσης.

3.7. Οι κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χρεώνονται αυτόματα, για τις οποίες η EUROPAN S.A. εκδίδει τιμολόγιο στον Αγοραστή.

4. Παράδοση και αποδοχή αγαθών

4.1. Τα αγαθά / προϊόντα παραδίδονται από την EUROPAN S.A. σύμφωνα με την Incoterms 2020.

4.2. Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται σε κάθε μεμονωμένο τιμολόγιο παραγγελίας / προτιμολόγιο. Επιτρέπεται η προκαταρκτική ή/και μερική παράδοση των εμπορευμάτων, για τα οποία τα μέρη συμφωνούν επιπλέον.

4.3. Η EUROPAN S.A. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει και να αρνηθεί την εκτέλεση και παράδοση μιας ζητούμενης παραγγελίας σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής σε αυτήν για περισσότερες από 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες και / ή σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν έχει καταβάλει οφειλόμενα ποσά στο τιμολόγιο από προηγούμενα παράδοση / -εις.

4.4. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν αποδεχτεί τα τελικά αγαθά / προϊόντα εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στο τιμολόγιο προσφοράς / προτιμολόγιο, η EUROPAN S.A. έχει το δικαίωμα να χρεώσει στον αγοραστή τέλος αποθήκευσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποδοχή των αγαθών / προϊόντων, ο κίνδυνος απώλειας και ζημιάς μεταβιβάζεται στον Αγοραστή από την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην προσφορά / τιμολόγιο / προτιμολόγιο και η EUROPAN S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά ή/και αλλαγή στα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων κατά την αποθήκευσή τους.

4.5. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν είναι σε θέση να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά από την αποθήκη της EUROPAN S.A., η παράδοση μπορεί να οργανωθεί από την EUROPAN S.A., βάσει γραπτής συμφωνίας μεταξύ των μερών της Συμφωνίας. Όταν η παράδοση των αγαθών οργανώνεται από την EUROPAN S.A., η παράδοση γίνεται σε βάρος του Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας εξωτερικού εμπορίου, με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να γνωρίζει ο Αγοραστής. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η επιλογή του μεταφορέα γίνεται από την EUROPAN S.A.

4.6. Ο κίνδυνος απώλειας, τυχαίας απώλειας ή ζημιάς των αγαθών μεταβιβάζεται στον Αγοραστή με την παράδοση των αγαθών στην αποθήκη της EUROPAN S.A., ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο τελευταίος ασχολείται με την οργάνωση της μεταφοράς στον Αγοραστή.

4.7. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν αποδέχεται τα αγαθά / προϊόντα εντός 180 (εκατό ογδόντα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στην προσφορά / τιμολόγιο προτιμολόγιο, η EUROPAN S.A. απαλλάσσεται από την ευθύνη για παράδοση των αγαθών και η τιμή (το ποσό) που έχει ήδη πληρώσει ο Αγοραστής διατηρείται από την EUROPAN S.A. και δεν επιστρέφεται.

4.8. Με την παραλαβή των αγαθών / προϊόντων που υπόκεινται σε πώληση στην αποθήκη της EUROPAN S.A., ο Αγοραστής υποχρεούται να τα ελέγξει αμέσως και, εάν εντοπίσει εμφανή ελαττώματα και / ή έλλειψη ποιότητας ή ποσότητας παραδομένων αγαθών, να ενημερώσει αμέσως τον EUROPAN. Σε αυτήν την περίπτωση, μια δήλωση ευρημάτων θα συνταχθεί σε δύο πανομοιότυπα αντίγραφα, τα οποία θα υπογραφούν και από τα δύο μέρη.

4.9. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια ανεξάρτητη εταιρεία για τον έλεγχο των εμπορευμάτων. Εάν η ζύγιση ελέγχου των υλικών, που πραγματοποιείται από ανεξάρτητη εταιρεία επιθεώρησης στην παρουσία αντιπροσώπου της EUROPAN S.A., διαπιστώσει ότι η διαφορά βάρους υπερβαίνει το 0,5% σε σύγκριση με το βάρος που αναφέρεται στο τιμολόγιο, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να στείλει επίσημη καταγγελία στην EUROPAN S.A., σύμφωνα με τους γενικούς εμπορικούς όρους. Ωστόσο, ο Αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την πληρωμή των απλήρωτων και οφειλόμενων ποσών στα τιμολόγια.

4.10. Ο ποιοτικός έλεγχος καθώς και η λήψη και η προετοιμασία των δειγμάτων του υλικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί στη χώρα όπου παράγεται το υλικό.

4.11. Σε περίπτωση διαπιστωμένων ελλείψεων ως προς το βάρος / μέγεθος, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην EUROPAN S.A. το αργότερο 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία άφιξης των αγαθών / προϊόντων στο τόπο παράδοσης.

4.12. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ποιότητα που καθορίζεται στις προδιαγραφές, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην EUROPAN S.A. για εξωτερικά (ορατά) ελαττώματα εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άφιξης των υλικών και όχι το αργότερο 30 (τριάντα) ημέρες από την ημερομηνία άφιξης των υλικών, όπως σε περίπτωση εσωτερικών ελαττωμάτων μεταλλουργικής φύσης.

4.13. Τα παράπονα υποβάλλονται γραπτώς με όλα τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της καταγγελίας.

5. Όροι εγγύησης

5.1. Η EUROPAN S.A. παρέχει εγγύηση για τα αγαθά / προϊόντα της.

5.2. Η εγγύηση ισχύει μόνο για ζημιές που οφείλονται σε κατασκευαστικό ελάττωμα που συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

5.3. Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που ενδέχεται να έχει παρατηρήσει ο Αγοραστής κατά την απλή επιθεώρηση των αγαθών, τη στιγμή της αποδοχής τους, καθώς και κατά τη διάρκεια ανάμειξης, επεξεργασίας ή τροποποίησης των προϊόντων.

5.4. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη αποθήκευση, λειτουργία, μεταφορά ή ακατάλληλη εγκατάσταση των αγαθών.

5.5. Εάν γίνει δεκτή η αξίωση, η EUROPAN S.A. μπορεί να προσφέρει επισκευή των αγαθών, εάν είναι δυνατόν, αντικατάσταση με ποιοτικά αγαθά με δικά της έξοδα ή μείωση της τιμής για την αντίστοιχη ποσότητα αγαθών που υποβλήθηκαν για καταγγελία.

5.6. Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη της EUROPAN S.A., εκτός από την ευθύνη αξίωσης σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, εξαιρείται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

6. Εμπιστευτικότητα και προσωπικά δεδομένα

6.1. Τα μέρη υποχρεούνται να ανατρέξουν στη συμβατική τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων και στις πληροφορίες στις προσφορές / παραγγελίες κ.λπ. στη σύμβαση πώλησης, ως αυστηρά εμπιστευτικά.

6.2. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, θα θεωρούνται εμπιστευτικές οποιεσδήποτε πληροφορίες, υπό οποιαδήποτε μορφή, γραπτές ή άλλως (είτε η φύση της εμπιστευτικότητας είναι ρητή ή σιωπηρή) σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας, στρατηγικά σχέδια των μερών, προϊόντα, διαδικασίες, μέθοδοι, τεχνικές, τεχνογνωσία, τύποι, έρευνα και προβλέψεις μάρκετινγκ, οικονομικά δεδομένα, ανάλυση ανταγωνισμού, δεδομένα προσωπικού, λίστες υπαλλήλων, προγράμματα υπολογιστών, λογισμικό υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου κώδικα και συναφή τεκμηρίωση), τιμολογιακή πολιτική, συμφωνίες μάρκετινγκ κ.τ.λ.

6.3. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραβίασε τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, οφείλει αποζημίωση στην EUROPAN S.A. για όλες τις ζημίες (απώλειες και απώλεια κερδών) και κατεστραμμένη εικόνα της EUROPAN S.A., στο πραγματικό τους ποσό, αλλά όχι λιγότερο από 5.000 λέβα.

6.4. Η EUROPAN S.A. είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων. Η EUROPAN S.A. εγγυάται το απαραβίαστο των πληροφοριών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Αγοραστές. Η αποκάλυψη είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες απαιτούνται από κρατικούς φορείς ή/και υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το νόμο να ζητούν και να συλλέγουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και σύμφωνα με τη νόμιμη εντολή. Ο Αγοραστής αποδέχοντας τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, δίνει την απεριόριστη ρητή και άνευ όρων συγκατάθεσή του για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από αυτόν για συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση από την EUROPAN S.A. για τους σκοπούς της σύμβασης πώλησης αγαθών και της επακόλουθης απόδοσής της από την EUROPAN S.A.

7. Διατήρηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

7.1. Η EUROPAN S.A. διατηρεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των αγαθών / προϊόντων, το οποίο παραδίδει στον Αγοραστή μέχρι την πλήρη ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων και πληρωμών που προκύπτουν από τη συναλλαγή. Η παρούσα διάταξη ισχύει επίσης σε περιπτώσεις αναβολής πληρωμής ή/και αποστολής.

7.2. Πιθανή απώλεια, κλοπή ή/και ζημιά των αγαθών, καθώς και αξιώσεις τρίτων στον Αγοραστή δεν τον απαλλάσσουν από τις υποχρεώσεις του για την πλήρη πληρωμή των αγαθών στην EUROPAN S.A. Τα αγαθά στα οποία η EUROPAN S.A. διατηρεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας ενδέχεται να μην τεθούν σε διάθεση από τον Αγοραστή. Σε περίπτωση αξιώσεων, συνημμένων, δήμευσης ή/και άλλων μέσων επιβολής σε τέτοια αγαθά, που υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος τρίτων, ο Αγοραστής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την EUROPAN S.A.

7.3. Η άσκηση της ρήτρας για δικαίωμα ιδιοκτησίας ή/και κατάσχεση της προμήθειας από την EUROPAN S.A. δεν θεωρείται λύση της σύμβασης.

8. Δύναμη ανωτέρας βίας

8.1. Εάν κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου ένα από τα μέρη του παρόντος εγγράφου δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος σχετικά με την ύπαρξη τέτοιας ανωτέρας βίας. Ο συμβαλλόμενος που εκδίδει μια τέτοια κοινοποίηση απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των περιστάσεων ανωτέρας βίας.

8.2. Οι έννοιες, οι ορισμοί και οι διατάξεις της ρήτρας ανωτέρας βίας του Επιμελητήριου διεθνούς εμπορίου ισχύουν και θεωρούνται μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

9. Τελικές διατάξεις

9.1. Τα δικαιώματα του Αγοραστή σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τη σύμβαση πώλησης κ.λπ. δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται από τον Αγοραστή σε τρίτα μέρη, εκτός από τη γραπτή συγκατάθεση της EUROPAN S.A.

9.2. Όλες οι ειδοποιήσεις και οι δηλώσεις βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή/και βάσει της σύμβασης πώλησης αγαθών θα γίνονται γραπτώς και θα απευθύνονται στο μέρος στην οποία απευθύνονται. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει παραληφθεί εάν παραδοθεί αυτοπροσώπως, ή αποστέλλεται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής, συστημένη αλληλογραφία ή ταχυμεταφορά στις διευθύνσεις αλληλογραφίας των συμβαλλομένων μερών που αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης.

9.3. Οι γενικοί κανόνες της βουλγαρικής νομοθεσίας θα ισχύουν για τις σχέσεις που δεν διευθετούνται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

9.4. Όλες οι διαφορές που δεν μπορούν να επιλυθούν από τα μέρη με κοινή συγκατάθεση θα παραπεμφθούν στο αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν από την EUROPAN S.A., για το οποίο ο τελευταίος ενημερώνει τους Πελάτες, συμπεριλαμβανομένου δημοσιεύοντας στον ιστοσελίδα της.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ την 01 Αυγ 2020 και ισχύουν για όλους τους πελάτες της EUROPAN S.A.