• Βουλγαρικα
  • Αγγλικα
  • Ελληνικα

Ασφάλεια

Η εταιρεία EUROPAN S.A. πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και  συμμορφώνεται με τους κανόνες και κανονισμούς του βουλγαρικού δικαίου και των κανόνων της ΕΕ. Η συνεχής επικοινωνία με φορείς διοίκησης του κράτους, οργανισμούς ασφαλείας, μηχανικούς, εργολάβους και προμηθευτές έχει αυξήσει τις προφυλάξεις ασφαλείας μας στα υψηλότερα επίπεδα.

Το εργατικό δυναμικό της EUROPAN S.A. έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων, ενώ η ύπαρξη χώρων και εγκαταστημένων πληροφοριών για την υγεία αυξάνουν τα πρότυπα υγιεινής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι η συμμόρφωση όλων των κανόνων ασφαλείας τους οποίους έχει ορίσει η EUROPAN S.A. για την ασφάλεια και  υγιεινή.

Η εταιρεία συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής που έχουν σχέση με τη διαδικασία παραγωγής και εφαρμόζει συνεχώς μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα.